ALGEMENE VOORWAARDEN

 Tot stand gekomen op 18 juni 2018. Laatst bijgewerkt op 28 december 2018.

Algemene Voorwaarden HolyPoly Design & Animation, gevestigd aan Hoge Naarderweg 8, 1217 AE, te Hilversum, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71748202.

 

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 

Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die HolyPoly Design & Animation voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. 

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen. 

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. 

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan. 

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen HolyPoly Design & Animation en de Opdrachtgever. 

 

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van HolyPoly zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor HolyPoly alleen bindend indien en voor zover deze door HolyPoly uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. HolyPoly is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

2.6. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HolyPoly in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van HolyPoly.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst 

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

Artikel 5. Beëindiging overeenkomst 

5.1. HolyPoly en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. 

5.2. Zowel HolyPoly als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.  

 

Artikel 6. Wijziging overeenkomst 

6.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

6.2. Indien HolyPoly, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is HolyPoly gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

6.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HolyPoly een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1. Het door Opdrachtgever aan HolyPoly geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen en/of videomateriaal in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen HolyPoly en opdrachtgever.

7.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan HolyPoly, dat al het door opdrachtgever aan HolyPoly verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door HolyPoly te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van beschermd materiaal (ook bij intern gebruik van de opdrachtgever) is ten alle tijden voor risico van de opdrachtgever. 

7.3. Bij gebruik en installatie van lettertype bestanden (fonts), anders dan op hardware in het bezit van HolyPoly, dient de opdrachtgever zichzelf de benodigde licentie te verschaffen.

 

Artikel 8.  Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft HolyPoly het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van HolyPoly zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

Artikel 9. Prijzen

9.1. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Alle prijzen op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van HolyPoly zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht HolyPoly niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

9.4. HolyPoly heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.5. HolyPoly is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

9.6. Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

 

Artikel 10. Ontwerpen van publicatie

9.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. HolyPoly zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

9.2. HolyPoly is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 

Artikel 11. Uitvoering overeenkomst 

11.1. HolyPoly zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

11.2. HolyPoly heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

11.3. HolyPoly heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. 

11.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft HolyPoly het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is HolyPoly niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. 

11.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft HolyPoly het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

11.6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan HolyPoly.

11.7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft HolyPoly het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 12. Levertijd

12.1. Door HolyPoly opgegeven termijn voor het volbrengen van de werkzaamheden is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 13. Betaling 

13.1 Opdrachtgever dient de door HolyPoly uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

13.2. Alle door HolyPoly uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

13.3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

13.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.5. In bovenstaande gevallen heeft HolyPoly voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van HolyPoly vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14. Incassokosten 

14.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.  

14.2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft HolyPoly, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.  

14.3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft HolyPoly, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.  

14.4. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft HolyPoly pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat HolyPoly  de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.  

14.5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 15. Opschorting 

15.1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft HolyPoly het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

15.2. Voorts is HolyPoly bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: 

  • na het sluiten van de Overeenkomst HolyPoly omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van HolyPoly kan worden gevergd.

15.3. HolyPoly behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 16. Ontbinding 

16.1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is HolyPoly bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

16.2. Voorts is HolyPoly bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

  • na het sluiten van de Overeenkomst HolyPoly omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van HolyPoly kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HolyPoly kan worden gevergd;

  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

  • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;

  • de Opdrachtgever komt te overlijden.

16.3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. 

16.4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HolyPoly op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

16.5. Indien HolyPoly de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is HolyPoly niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

16.6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door HolyPoly geleden schade. 

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1. HolyPoly aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

17.2. De totale aansprakelijkheid van HolyPoly wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.

17.3. Aansprakelijkheid van HolyPoly voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

17.5. De aansprakelijkheid van HolyPoly wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever HolyPoly onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HolyPoly ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HolyPoly in staat is adequaat te reageren.

17.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HolyPoly meldt.

17.7. Opdrachtgever vrijwaart HolyPoly voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door HolyPoly geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 18. Overmacht 

18.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat HolyPoly door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van HolyPoly kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 19. Garanties 

19.1 De overeenkomst tussen HolyPoly en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. HolyPoly garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.  

19.2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. 

19.3. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, HolyPoly na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling. 

19.4. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever. 

19.5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat HolyPoly in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

19.6. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HolyPoly geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden. 

 

Artikel 20. Geheimhouding 

20.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

20.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 21. Privacy en cookies 

21.1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan HolyPoly verstrekt, zal HolyPoly zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.  

21.2. HolyPoly handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. HolyPoly zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. 

21.3. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. 

21.4. Bij het bezoeken van de website kan HolyPoly informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. 

21.5. De informatie die HolyPoly verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.  

21.6. HolyPoly mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. 

21.7. HolyPoly mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden. 

21.8. Het is HolyPoly niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 

21.9. HolyPoly zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. 

21.10. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen. 

21.11. De Opdrachtgever gaat akkoord dat HolyPoly de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken. 

 

Artikel 22. Wijziging algemene voorwaarden  

15.1. HolyPoly behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website holypoly.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 23. Slotbepalingen

23.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

23.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

23.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

23.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 

23.5 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 71748202 en zullen op eerste verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen en downloaden in PDF-bestandsformaat via www.holypoly.nl/algemene-voorwaarden.

 

Artikel 24. Contact

24.1. Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail contact op via studio@holypoly.nl.